Υπηρεσίες

Θέσεις Εργασίας

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Αποστολή Βιογραφικού :

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία People for Business (στο εξής θα αναφέρεται σαν "PfB"), στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, επιθυμεί να σας γνωρίσει τα στοιχεία που συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα αποθηκεύει.

Η PfB διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Τα στοιχεία που συλλέγονται παραδίδονται οικειοθελώς από εσάς και είναι όσα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σας και όσα στοιχεία συμπληρώνονται από εσάς στα πεδία ηλεκτρονικής καταχώρησης που ακολουθούν. Επιπροσθέτως, δύναται να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τα παλαιότερα ή/και τα τρέχοντα μισθολογικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρία και γνώσεις σας, για τους εξής σκοπούς:

ΌΡΟΙ

  • για να τα προωθήσουμε στους Πελάτες μας, για την πιθανή τοποθέτησή σας σε μια νέα θέση εργασίας
  • για να σας ενημερώνουμε μελλοντικά, για πιθανές θέσεις εργασίας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
  • για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη της απόδοσης σας (αφορά μόνο την περίπτωση που συμμετέχετε σε Κέντρο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων)
  • για να σας καθοδηγήσουμε συμβουλευτικά στο επόμενο επαγγελματικό σας βήμα (αφορά μόνο την περίπτωση που συμμετέχετε σε Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Μετάβασης Καριέρας)
  • για να λαμβάνετε, κατά περίπτωση, στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση το δωρεάν τριμηνιαίο ενημερωτικό Newsletter μας (από το οποίο μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή εφόσον το επιθυμείτε)
  • για να παράγουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Η PfB εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας υποβολής τους. Μπορείτε να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή τη πρόσβαση, φορητότητα, διαγραφή ή μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες νομικές απαιτήσεις που να απαγορεύουν την διαγραφή τους).

Με το παρόν δηλώνετε ότι λάβατε γνώση της Πολιτικής Συλλογής και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η PfB και δίνετε την συγκατάθεσή σας στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.© 2020 - Developed by Human Factor